Dubbelspår på Västkustbanans hela sträckning

Skriftlig fråga 2008/09:382 av Weibull Kornias, Marie (m)

Weibull Kornias, Marie (m)

den 11 december

Fråga

2008/09:382 Dubbelspår på Västkustbanans hela sträckning

av Marie Weibull Kornias (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sydvästra Sverige är en framtidsregion med hög tillväxt och bra utveckling. I Skåne, Halland och Västra Götaland bor en tredjedel av Sveriges invånare. Såväl godstrafik som pendling är beroende av en väl fungerande och utbyggd järnväg. För arbetsmarknaden och näringslivet i vår del av Sverige är ett färdigställande av Västkustbanan av stor vikt, då en stor del av den nationella transittrafiken går genom vår region på sin färd norr- och söderut. Sträckan avlastar en av våra viktigaste vägar, E 6:an, som trafikeras hårt, inte minst av godstransporter.

Målet för Västkustbanan är dubbelspår för gods- och persontrafik på hela sträckan Oslo–Malmö–Köpenhamn. Denna sträcka utgör en del av den nordiska triangeln och är utsedd av EU till ett så kallat TEN-T-stråk, Trans-European Transport Networks.

Utbyggnaden av dubbelspår på Västkustbanan blev inte klar till millennieskiftet utan arbetet pågår fortfarande. Stor kapacitetsbrist råder på enkelspårsträckan Ängelholm–Helsingborg och det är av största vikt att utbyggnaden av denna sträcka inte skjuts på framtiden.

Mot den bakgrunden är min fråga till statsrådet:

Är statsrådet beredd att i åtgärdsplaneringen för 2010–2020 verka för dubbelspår på Västkustbanans hela sträckning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-12-11 Anmäld: 2008-12-11 Besvarad: 2008-12-17 Svar anmält: 2008-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)