Dubbel bosättning för äldre

Skriftlig fråga 2011/12:359 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 8 februari

Fråga

2011/12:359 Dubbel bosättning för äldre

av Jennie Nilsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Det är en svår sak när ens make eller maka måste flytta till ett särskilt boende eller liknande. En flyttning kan även gälla ett funktionshindrat barn när föräldrarna blir för gamla och sjuka för att själva klara av att ge sonen/dottern en bra omvårdnad i hemmet.

Ekonomiskt kan, inte minst i det första fallet, det hela bli besvärligt. Det kan röra sig om en dubbel bosättning där maken/makan ibland bor hemma och ibland bor i det särskilda boendet. En väsentlig merkostnad uppstår som kan vara svår att klara av vid låg pension.

Huvudregeln vid inkomsttaxeringen är att avdrag inte får göras för privata levnadskostnader och liknande utgifter. Undantag har dock gjorts för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning för att främst underlätta rörligheten på arbetsmarknaden.

En utvidgning av skatteavdraget till att omfatta flyttningar som inte är arbets- och inkomstrelaterade, till exempel flyttning till särskilt boende, synes problematiskt och kostnadskrävande. Den enskilde måste dock skyddas mot alltför höga avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsen uppges tidigare ha haft ett uppdrag att följa kommunernas tillämpning av avgiftsreglerna.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av höga kostnader vid dubbel bosättning som inte är arbets- och inkomstrelaterad?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-02-08 Anmäld: 2012-02-13 Svar anmält: 2012-02-22 Besvarad: 2012-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)