Diskriminering av synskadade

Skriftlig fråga 2009/10:916 av Olsson, LiseLotte (v)

Olsson, LiseLotte (v)

den 18 juni

Fråga

2009/10:916 Diskriminering av synskadade

av LiseLotte Olsson (v)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Den 17 februari meddelade arbetsdomstolen, AD, i en dom att Försäkringskassan inte utsatt Marie-Louise Jungelin för diskriminering när man nekat henne anställning på grund av hennes synnedsättning. AD anser att det inte är skäligt att Försäkringskassan skulle vidta de stöd- och anpassningsåtgärder som hade behövts för att erbjuda Marie-Louise den tjänst som hon var kvalificerad för.

Domen är bland annat ett resultat av att skrivningen om skälig anpassning i diskrimineringslagen öppnar för en alltför vid tolkning och av att vi fortfarande i Sverige inte har lagstiftning mot diskriminering på grund av otillgänglighet. Detta gör att denna prejudicerande dom i AD får förödande konsekvenser för liknande fall i framtiden.

Formuleringen skälig anpassning, visar sig alltså vara kontraproduktiv. Om en så stor och tongivande myndighet som Försäkringskassan, som ju också har sektorsansvar för att förverkliga de handikappolitiska målen, kan komma undan med att inte helt behöva bevisa att föreslagna och rimliga åtgärder inte är skäliga, då kan ju vilken arbetsgivare som helst komma undan med detta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med här beskrivna diskriminerande konsekvenser, så att även personer med funktionsnedsättning kan delta på jämlika villkor såväl i arbetslivet som i övriga samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)