Diskriminering av friskoleelever

Skriftlig fråga 2008/09:200 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:200 Diskriminering av friskoleelever

av Anne Marie Brodén (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Barn- och utbildningsnämnden i Boden har beslutat att bara elever på de kommunala skolorna ska få undervisning på den kommunala musikskolan. Inga nya friskoleelever godkänns, och de redan antagna friskoleeleverna slängs ut vid jul.

Varken Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), friskolornas ledningar eller musikskolans rektor är nöjda med beslutet. En förälder har överklagat till länsrätten. Det finns juridiska tvivelaktigheter kring nämndens beslut. I kommunallagens 2 kap. 2 § står att ”kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”, samt i 3 § står att ”kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”. Enligt en av SKL:s jurister leder beslutet till en särbehandling av elever, vilket bryter mot likställighetsprincipen.

Den kulturpeng som friskolorna framöver ska få som ersättning anses inte kunna leda till en lika hög kvalitet och lika stort utbud som musikskolan erbjuder i sin verksamhet.

Enligt mig är det upprörande att inte ha lika villkor för elever på de olika skolorna. Musikskolan är en helt egen organisation och bör, precis som kommunala badhus, bibliotek, idrottsplatser med mera, inte se skillnad på barn som går i friskola och barn som går i kommunal regi.

Min fråga till statsrådet är därför vad statsrådet ämnar göra för att inte friskoleelever ska diskrimineras på det sätt som sker i Boden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)