Direktivet om otillbörliga affärsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan

Skriftlig fråga 2019/20:1104 av Camilla Brodin (KD)

Camilla Brodin (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Under hösten har näringsministern genomfört en så kallad förenklingsresa bland små företag runt om i Sverige. Syftet har varit att lyfta regeringens arbete med att skapa enklare förutsättningar för mindre företag att verka och växa och ska enligt regeringen själv leda till konkreta regelförenklingsförslag.

Den 1 oktober 2019 presenterades en departementspromemoria (Ds 2019:19) på Näringsdepartementet som handlar om genomförandet av EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (direktiv 2019/633).

Förslaget är kort sagt en kraftig överimplementering av direktivet i den svenska lagstiftningen. I stället för att som i direktivet sikta in sig på att skydda de minsta leverantörerna skyddas alla leverantörer.  Även multinationella storföretag med globala varumärken. De stora företagen föreslås skyddas även mot de allra minsta butiker. Små egna företag ofta på den svenska landsbygden. Helt emot vad direktivet föreslår.

Den långtgående överimplementering som föreslås strider mot riksdagens tillkännagivande enligt näringsutskottets betänkande 2018/19:NU7 om att direktiv ska genomföras på miniminivå. Överimplementeringen strider mot den av riksdagen antagna livsmedelsstrategin som anger att nya regler inte ska tillåtas försämra konkurrenskraften för företag i den svenska livsmedelskedjan.

Det finns starka skäl att anta att om utredningens förslag till implementering blir verklighet kommer inköp inom livsmedelskedjan att centraliseras. Mindre livsmedelsproducenter kommer att möta färre köpare, och efterfrågan riskerar därmed att falla för dessa producentföretag.

Många av de företag som skulle drabbas av överimplementeringen av direktivet är små företag på landsbygden. Butiker, lantbrukare och små företag inom livsmedelsindustrin. Det är ett nytt regelkrångel som föreslås för dem och förändrade styrkeförhållanden som ändrar deras förutsättningar att fungera.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser regeringen att lägga en proposition på riksdagens bord i enlighet med direktivets förslag eller i enlighet med förslaget i Ds 2019:19?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-12 Överlämnad: 2020-03-17 Anmäld: 2020-03-18 Svarsdatum: 2020-03-25 Sista svarsdatum: 2020-03-25
Svar på skriftlig fråga