Digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen

Skriftlig fråga 2019/20:64 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Krav på effektiv fastighetsbildning har funnits alltsedan fastighetsbildningslagen tillkom 1972. Fastighetsbildningskostnadsutredningen presenterade för snart 30 år sedan (SOU 1990:9) ett förslag om att låta koordinater i ett rikstäckande referenssystem definiera samtliga gränspunkter. Visionen finns alltjämt att genom koordinatbestämda fastighetsgränser uppnå en rättsligt gällande digital registerkarta där koordinatuppgifternas riktighet garanteras på samma sätt som äganderätten genom lagfartssystemet.

Ett forskningsprojekt och även utredning av statliga Lantmäteriet har genomförts som främst fokuserat på de juridiska aspekterna av dagens respektive framtidens fastighetsgränser. Syftet med studierna har varit att identifiera och analysera olika möjligheter till en övergång till ett gränssystem baserat på koordinatbestämda gränser. Alla handlingar om fastigheter och markanvändning finns i dag i digital form och är därmed tillgängliga via internet. Detta innebär att det skulle gå att åstadkomma utomordentligt stora rationaliseringsvinster i fastighetsöverlåtelse- och fastighetsbildningsprocesserna om det fanns en lagstiftning om rättsverkan för fastighetsgränsers koordinater.

Det ligger i samhällets och skattebetalarnas intresse att snarast hämta hem effekterna av de miljardinvesteringar som genomförts och som kommer att genomföras de närmaste åren genom utökade digitala databaser och öppna geodata med uppgifter om fastigheter och terräng. Elektroniska ansökningsförfaranden, digitala arkiv och register, gps och Galileosystemet samt olika typer av e-tjänster ska utnyttjas i alla processer på den svenska fastighetsmarknaden. På det sättet kan de stora problemen med långa handläggningstider, höga fastighetsbildningskostnader och omfattande transaktionskostnader minska dramatiskt. Avgifter och skatter kan sänkas.

För att genomföra denna digitala transformation av samhällsbyggnadsprocessen krävs ny lagstiftning, ny teknik och ekonomiska resurser. En utredning bör tillsättas med målet att snabbt klara ut vilka främst juridiska hinder som måste undanröjas för att ett rationellt och rättssäkert system med fastighetskoordinater med rättsverkan ska kunna införas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förbättra den digitala processen enligt ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Överlämnad: 2019-09-27 Anmäld: 2019-10-01 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga