Digital fotohantering vid polisen

Skriftlig fråga 2005/06:596 av Höij, Helena (kd)

Höij, Helena (kd)

den 9 december

Fråga 2005/06:596 av Tredje vice talman Helena Höij (kd) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Digital fotohantering vid polisen

Bilder används av naturliga skäl i många olika sammanhang hos polisen. Eftersom en bild många gånger kan förmedla information effektivare än skriven text är det allmänt viktigt att bildhanteringen blir så enkel som möjligt. Fototekniken har under senare år tagit ett kraftigt språng från att ha varit helt analog till att i dag vara nästan helt digitaliserad. Det regelverk som gäller för polisens behandling av personuppgifter är dock så komplicerat och snårigt att det upplevs som oklart och ger upphov till osäkerhet hos de poliser som praktiskt ska tillämpa det på information i form av bilder.

Polisen har alltså, på grund av bristfälliga regler, inte haft möjlighet att helt följa med i utvecklingen trots regeringens uttalade vilja att polisen ska använda sig av modern teknik för att öka sin effektivitet.

Redan 2001 föreslog den så kallade Polisdatautredningen att en ny polisdatalag som reglerar bland annat behandling av såväl analog som digital bearbetning, lagring eller annan behandling av bilder borde införas. Både JO och Rikspolisstyrelsen efterlyste en påskyndad behandling av utredningen efter det att JO våren 2004 underkänt hur polisen i Skåne upprättat en digital fotobank. Gränskontrollutredningen (SOU 2004:110) understryker behovet av att polisen kan använda sig av digitala fotobanker.

Under snart fem års tid har alltså både behov och förslag om hur reglerna ska ändras för att möjliggöra för polisen att använda sig av digital fotoinformation funnits. Det är viktigt att polisen ges förutsättningar att använda ny teknik både effektivt och rättssäkert.

När avser justitieministern att lämna förslag till riksdagen som underlättar för polisen att använda digital fotoinformation?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-12-09 Inlämnad: 2005-12-09 Besvarad: 2005-12-14 Svar anmält: 2005-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-14)