Det kustnära fisket

Skriftlig fråga 2009/10:604 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 4 mars

Fråga

2009/10:604 Det kustnära fisket

av Peter Jeppsson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Det småskaliga och kustnära fisket riskerar att försvinna då Fiskeriverket allt oftare avslår ansökningar om att förnya fiskelicenser och ansökningar om helt nya licenser. Det drabbar det lokala näringslivet hårt då många plötsligt står utan försörjning efter att kanske har varit yrkesverksamma i över 40 år och sedan plötsligt står inför det faktum att deras licens inte förnyas. Fiskeriverket hänvisar i sina svar till att det råder en överkapacitet i Östersjön.

Genom regelskärpningar från Fiskeriverket omöjliggörs delar av det fiske som påverkar det kustnära fisket. Det kustnära fisket står på flera ben och flera av dessa har redan försvunnit eller riskerar att försvinna.

Vid generationsskiften där yngre fiskare tar över båtar från den äldre generationen blir det i praktiken ett nollsummespel där kapaciteten inte ökar. Men även dessa licensansökningar avslås.

Detta strider mot den ambition som bland annat har uttalats i den utredning som har tillsatts av ministern om det småskaliga kustfisket.

”Det småskaliga och kustnära fisket är viktigt, det är skonsamt för naturen och medför levande kustsamhällen. Det har också stor betydelse för sysselsättningen på landsbygden. Denna typ av yrkesfiske har minskat och regeringen vill undersöka på vilka sätt förutsättningarna för det småskaliga fisket kan förbättras.”

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att det småskaliga och kustnära fisket ska fortleva?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-04 Anmäld: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)