Det fiskefria området i Kattegatt

Skriftlig fråga 2014/15:768 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Kattegatts torskbestånd har under lång tid varit på mycket kritiska nivåer. Detta föranledde Sverige och Danmark att 2009 inrätta ett område i södra Kattegatt med starka fiskeregleringar. Inom ett kärnområde har här rått totalt fiskeförbud, och i ett större buffertområde har begränsningar i fisket införts. I en del av området har förbud införts för allt oselektivt trålfiske under hela året. Denna reglering gällde initialt i tre år och utvärderades 2012, enligt en artikel i Miljöaktuellt den 13 augusti 2015.

Sedan 2012 har Sverige och Danmark fört diskussioner om ändringar av den nuvarande regleringen. Man har dock inte kunnat enas om alternativa åtgärder för att skydda torsken varför den ursprungliga regleringen ligger kvar. Sverige och Danmark har tillsatt en arbetsgrupp som nu tittar på frågan. Flera länsstyrelser har dock reagerat på att det saknas lokal och regional förankring samt oro för att fiske i området ska tillåtas igen.

Enligt Länsstyrelsen i Skåne har fiskeregleringarna varit framgångsrika och gynnat fiskebestånden i Kattegatt men även gett mervärden för övrig biologisk mångfald i havet då bottenmiljöerna skyddats från fysisk påverkan av bottentrålning. Även Länsstyrelsen i Halland menar att åtgärderna varit effektiva och konstaterar att torsk nu kan fångas vid fiske från land, vilket varit mycket ovanligt i dessa trakter de senaste 15 åren. Denna vinst för havsmiljön som regleringarna medfört riskerar dock att gå förlorade då man från danskt håll vill öppna det skyddade området för kräfttrålning.

Vänsterpartiet ser med oro på att en av de få platserna i Europa som har bottnar som inte förstörts av bottentrålning nu kan gå förlorad. Nagoyamålen om biologisk mångfald innebär att minst 10 procent av havsområdena ska skyddas till 2020, vilket vi i nuläget är långt ifrån att uppfylla. Att inte freda detta område från trålning även i framtiden vore ett stort resursslöseri.

 

Avser klimat- och miljöminister Åsa Romson att vidta åtgärder för att det berörda området ska omfattas av ett formellt skydd som förbjuder trålfiske och därmed bevarar de unika bottenmiljöerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-08-20 Överlämnad: 2015-08-20 Anmäld: 2015-08-27 Svarsdatum: 2015-09-04 Sista svarsdatum: 2015-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga