den svenska byggforskningen

Skriftlig fråga 1997/98:317 av Bager, Erling (fp)

Bager, Erling (fp)
Fråga 1997/98:317 av Erling Bager (fp) till inrikesministern om den svenska byggforskningen

I början av december 1997 överlämnade utredningen SOU 1997:182 En ny plan-, bygg- och bostadsforskning till regeringen. I utredningen föreslås bl.a. att det statliga anslaget till byggforskning minskas med 85 till 100 miljoner kronor/år till omkring 90 miljoner kronor/år. Utredningen föreslår vidare att uppgiften att fördela forskningsanslagen sprids till sex olika myndigheter och organ. I dag hanteras medlen till byggforskningen sammanhållet av ett enda från näringsliv och myndigheter oberoende organ, Byggforskningsrådet, som strävat efter en förutsättningslös kvalitetsbedömning. Detta råd föreslår utredningen skall avvecklas.

Beslut om den svenska byggforskningens framtid måste grundas på en bredare analys än utredningens. Inte minst med hänsyn till de allvarliga konsekvenser utredningens förslag skulle få för den tekniska byggforskningen i en tid då energi-, material- och miljöfrågor knutna till byggande kräver teknisk forskning. Utredningen bör därför sändas på bred remiss. Det finns i dag tecken på att så inte kommer ske.

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Avser regeringen medverka till att utredningen SOU 1997:182 En ny plan-, bygg- och bostadsforskning blir föremål för en bred remissomgång med rimlig tidsram?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-01-14 Anmäld: 1998-01-19 Besvarad: 1998-01-21
Svar på skriftlig fråga