Den obligatoriska byggfelsförsäkringen

Skriftlig fråga 2005/06:1659 av Bernhardsson, Bo (s)

Bernhardsson, Bo (s)

den 19 maj

Fråga 2005/06:1659 av Bo Bernhardsson (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Den obligatoriska byggfelsförsäkringen

Undertecknad ställde i en riksdagsmotion krav på en översyn av försäkringen, ett krav som i riksdagsbehandlingen bland annat besvarades med att utskottet har förståelse för att kravet på byggfelsförsäkring i vissa situationer har kommit att upplevas som mindre befogat av dem som själva till stora delar bygger sitt småhus. Till detta bidrar sannolikt att kostnaden för försäkringen i samband med självbygge hittills inte kommit att utvecklas på det sätt som förutsattes i propositionen. Utskottet hänvisade i betänkandet också till regeringen, som sades ha uppmärksammat den kritik som riktats mot lagen och att regeringskansliet under hösten också diskuterat frågan med olika berörda parter och avser under början av detta år att ta ytterligare kontakter. Det har framkommit ytterligare graverande omständigheter om byggfelsförsäkringen. I SVT:s Uppdrag granskning framkom att det är svårt att få ut ersättning från försäkringen och att inblandade parter sitter i knät på varandra. Ett av de större försäkringsbolagen ägs således av byggfirmorna och rimlig insyn i verksamheten saknas. Till exempel lämnas inte uppgifter ut vare sig om hur många försäkringar som tecknats eller om inbetalda premiers storlek. Summan av dessa förhållanden är oacceptabla. Den som bygger är skyldig att teckna en försäkring. Lagen har alltså skapat en marknad för försäkringsbolag, där de företag som bygger själva är stora ägare, samtidigt som rimliga krav på insyn inte tillmötesgås. Det är, enligt min mening, mycket tveksamt att kombinera å ena sidan tvingande utgifter för den enskilde med å andra sidan privata vinstdrivande verksamheter där rimliga krav på öppenhet och insyn inte tillmötesgås.

Vad avser statsrådet att göra för att med konsumentens bästa för ögonen rätta till det som blivit fel med byggfelsförsäkringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-19 Anmäld: 2006-05-19 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)