demensvården

Skriftlig fråga 2003/04:1106 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)

den 22 april

Fråga 2003/04:1106

av Chatrine Pålsson (kd) till socialminister Lars Engqvist om demensvården

Personer som drabbas av demens har stora behov av vård och omsorg. Kunskapen om denna patientgrupp är dock många gånger bristfällig. Bristande samordning av vården är tydlig liksom avsaknaden av fungerande och ansvarsfull vårdplanering. Många äldre med demenssymtom får över huvud taget ingen utredning. Knappt två av tio behandlas för sin demens.

De demenssjuka och deras anhöriga måste kunna känna sig tryggt förvissade om att deras vård- och omsorgsbehov kan tillgodoses. För att uppnå detta krävs dock att gällande lagstiftning och regelverk följs och att tillräckliga resurser tillförs demensvården.

Den 15 oktober 2003 överlämnades departementspromemorian På väg mot en god demensvård @ Samhällets insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga till socialministern.

I rapporten ges en bra bild av tillståndet inom demensvården i landet och där föreslås även insatser för att förbättra och utveckla demensvården.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka konkreta åtgärder avser socialministern att vidta med anledning Demensarbetsgruppens rapport och situationen inom demensvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-22 Anmäld: 2004-04-22 Besvarad: 2004-04-28 Svar anmält: 2004-04-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-28)