Decentraliserat ansvar för mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2009/10:947 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 24 juni

Fråga

2009/10:947 Decentraliserat ansvar för mänskliga rättigheter

av Aleksander Gabelic (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

I samband med att Sverige ratificerar internationella konventioner om mänskliga rättigheter förbinder sig staten att respektera, skydda och främja alla invånares mänskliga rättigheter på samtliga nivåer i samhället. Regeringen har det yttersta ansvaret för att följa internationella åtaganden. Ett decentraliserat förvaltningssystem förändrar inte statens övergripande skyldighet att implementera juridiskt bindande internationella texter.

Frågan är hur samspelet mellan stat, kommun, landsting och övrig offentlig sektor ser ut när det gäller efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Sverige. Vid ekonomiska avvägningar finns en risk att exempelvis enskilda barns rättigheter tolkas olika beroende på var i landet de bor. Inte heller frågan om våld mot kvinnor hanteras samstämmigt på regional och lokal nivå. Vid upprepade tillfällen har FN:s övervakningskommittéer påpekat att Sveriges decentraliserade förvaltningssystem kan leda till olik och orättvis behandling för enskilda medborgare. Även människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch har i sina årliga rapporter påpekat att uppenbara olikheter på kommunal nivå inte kan anses vara förenligt med Sveriges internationella MR-åtaganden.

Avser ministern att ta initiativ till en översyn av svenska kommuners implementering av mänskliga rättigheter och att utforma ett system som möjliggör en tydligare samstämmighet när det gäller hanteringen av MR-frågor på regional och lokal nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-24 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)