de fristående gymnasieskolorna

Skriftlig fråga 1997/98:5 av Andersson, Widar (s)

Andersson, Widar (s)
Fråga 1997/98:5 av Widar Andersson (s) till statsrådet Ylva Johansson om de fristående gymnasieskolorna

9 kap. 8a § skollagen reglerar fristående gymnasieskolors rätt till kommunala bidrag. I proposition (1995/96:200) om fristående skolor m.m. anges att elevernas respektive hemkommun och det fristående gymnasiet i första hand skall komma överens om bidragets storlek. Det förutsätts därvid att kommunen beaktar den fristående gymnasieskolans högre kostnader på grund av skillnaden i huvudmannaskap, t.ex. för mervärdesskatt.

Det har visat sig att många kommuner aldrig försöker komma överens med skolan utan ensidigt bestämmer bidraget enligt en minimiprislista som regeringen fastställer med stöd av förordningen (1996:1266) om fristående skolor och därutöver inte kompenserar skolan för dess högre momskostnader, trots att kommunen får det sexprocentiga statsbidraget. Detta med hänvisning till att det i förarbeterna inte sägs något om att de högre momskostnaderna skall beaktas när minimiprislistan tillämpas.

Enligt Utbildningsdepartementet inkluderar minimiprislistan inte några kostnader för mervärdesskatt. Många kommuners agerande när de bestämmer gymnasiebidragets storlek innebär därför att det uppstår konkurrenssnedvridning mellan kommunen och det fristående gymnasiet.

Har statsrådet Ylva Johansson för avsikt att se över prislistan för bidragen till de fristående gymnasieskolorna och tillse att de får den momskompensation de är berättigade till?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-09-17 Anmäld: 1997-09-22 Besvarad: 1997-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga