Cancerframkallande ämnen i fossila bränslen

Skriftlig fråga 2005/06:2143 av Svensson Smith, Karin (-)

Svensson Smith, Karin (-)

den 20 september

Fråga 2005/06:2143 av Karin Svensson Smith (-) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Cancerframkallande ämnen i fossila bränslen

Våren 2001 biföll riksdagen en proposition om en kemikaliestrategi för en god miljö. Många har inspirerats av de stora grepp som tas för att minska spridningen av hälsofarliga kemikalier. Den omvända bevisföringen och substitutionsprincipen lyfts på allvar fram för att hindra spridning och anrikning av farliga kemikalier i näringskedjorna. Särskilt i ljuset av den diskussion som EU haft kring Reach är den svenska propositionen mycket klarsynt i sin prioritering av människors hälsa.

I propositionen konstateras dock att den inte omfattar alla förslag som behövs för att nå det av riksdagen antagna målet om en giftfri miljö. Hur petroleumbaserade produkters bidrag till spridning av ohälsosamma ämnen ska kunna begränsas är ett sådant område. Inte heller förslagen från kommissionen för minskat oljeberoende täcker in denna aspekt på oljekonsumtionens konsekvenser. De nyligen uppmärksammade fallen av leukemi i närheten av Preems raffinaderi är bara en uppgift av flera som leder till frågor om orsakssamband kring uppkomst av cancer.

I den dåvarande Kemikaliekommittén konstaterades att 90 % av de cancerframkallande ämnena klass 1 och 2 härstammar från petroleumprodukter. Mot denna bakgrund konstateras i kemikaliepropositionen: ”Regeringen avser att uppdra åt Naturvårdsverket att tillsammans med Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten utreda frågan om förändringar av användningen och sammansättningen av petroleumbaserade bränslen i syfte att få fram underlag för fortsatt agerande inom EU och nationellt.”

Mot bakgrund av detta frågar jag om statsrådet kan redovisa förslagen från det uppdrag regeringen aviserade i kemikaliepropositionen.

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-20 Förfallen: 2006-09-28 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.