cabotagetrafiken

Skriftlig fråga 1998/99:440 av Lindgren, Sylvia (s)

Lindgren, Sylvia (s)
Fråga 1998/99:440 av Sylvia Lindgren (s) till näringsministern om cabotagetrafiken

den 11 mars

 

Cabotage är en rätt att utföra inrikestransporter inom hela gemenskapen. Med det fria godscabotaget i vägtransportsektorn blev transportmarknaden kanske den friaste på EU:s inre marknad.

Avsikten med det fria cabotaget är inte att utländska åkerier skall utföra varaktig linjetrafik i andra medlemsstater utan verksamheten skall vara tillfällig. Samtidigt finns det ingen definition av vad som menas med "tillfällig". För svensk del undantas i utlänningsförordningen kap. 4 § 1a förare i yrkesmässig trafik från kravet på arbetstillstånd. För EU-medborgare anges ett undantag om tre månader i samma förordning.

Tyvärr har det visat sig att mindre seriösa åkeriföretag utnyttjat undantaget i utlänningsförordningen för att i brott mot intentionerna med det fria cabotaget bedriva reguljär inrikestransportverksamhet. Oreglerad och okontrollerad cabotagetrafik är ett incitament till ekonomisk brottslighet som undandrar medlemsstaterna skatte- och avgiftsintäkter.

Tillåts fordon för kommersiellt bruk verka här i landet under sex månader under en tolvmånadersperiod som utredningen Vägtrafikregistering föreslår finns det risk för att vi sanktionerar social dumpning inom landet ytterligare eftersom det då är godkänt att dessa får utföra inrikestransporter lika lång tid gällande såväl gods- som persontrafik.

Min fråga till statsrådet med anledning av ovanstående:

 

Ämnar ministern vidtaga några åtgärder för att komma till rätta med de ovan nämnda negativa effekterna av cabotagetrafiken?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-03-11 Anmäld: 1999-03-16 Besvarad: 1999-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga