Byggkonjunkturen

Skriftlig fråga 2006/07:768 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 1 mars

Fråga

2006/07:768 Byggkonjunkturen

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Konjunkturbarometern från KI för företag och hushåll i februari visar på en stark, pågående byggkonjunktur. Samtidigt innebär regeringens budgetförslag ett systemskifte i bostadspolitiken som också kommer att leda till en inbromsning i byggkonjunkturen.

Detta är kombinerat med en blå skatteväxling som innebär att fastighetsskatten sänks, och sänks mest för villor i rika områden, samtidigt som bostadsområden med behov av investeringar och reparationer inte längre kan få det.

Från årsskiftet upphörde möjligheten att söka investeringsbidrag för byggande av hyresbostäder. Inga nya räntebidrag beviljas heller för nybyggnads- och ombyggnadsprojekt som påbörjas efter årsskiftet. Från och med den 1 januari 2007 påbörjas också en utfasning av räntebidragen under fem år med sikte på att inga räntebidrag kommer att betalas ut efter utgången av 2011.

Byggföretag som NCC, Skanska och HSB talar om ett totalt byggstopp på hyresrätter med den borgerliga regeringens åtgärder. Byggkonjunkturen kommer med fattade beslut att vika och den kompetens som finns hos byggföretag och anställda kommer att bli svår att vidmakthålla.

Med vilka åtgärder avser statsrådet att försöka upprätthålla byggkonjunkturen och bibehålla kompetensen hos byggföretag och arbetskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)