Byggande på fornlämningar i Falsterbo

Skriftlig fråga 2016/17:698 av Christer Nylander (L)

Christer Nylander (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den så kallade Skånemarknaden var under lång tid en viktig ekonomiskt nav för Östersjöregionen. Området kring nuvarande Falsterbo var särskilt viktigt för sillhandeln. Fornlämningarna i området anses därför ha ett högt värde och har av Riksantikvarieämbetet utsetts till ett riksintresse för kulturmiljövård.

Trots detta gavs 2015 tillstånd att bygga på området. Beslutet har överklagats men trots att länsstyrelsen beslutade att byggnation inte fick inledas förrän tillståndet vunnit laga kraft påbörjades bygget. Ingen av de myndigheter som har möjlighet att ingripa har emellertid vidtagit några åtgärder trots att de fått flera påpekanden om att så borde ske. Det innebär att det nu pågår byggnation ovanpå en fornlämning trots att tillstånd inte finns. Viktiga kulturarv kan alltså nu förstöras utan att myndigheter som har ansvar vidtar åtgärder, vilket torde strida mot såväl Granadakonventionen som Valettakonventionen.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att viktiga fornlämningar från Skånemarknaden i Falsterbo skyddas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-17 Överlämnad: 2017-01-23 Anmäld: 2017-01-24 Svarsdatum: 2017-02-01 Sista svarsdatum: 2017-02-01
Svar på skriftlig fråga