Brister i förvaltningspolitiken

Skriftlig fråga 2005/06:1861 av Hammarbergh, Krister (m)

Hammarbergh, Krister (m)

den 20 juni

Fråga 2005/06:1861 av Krister Hammarbergh (m) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Brister i förvaltningspolitiken

Riksrevisionen har i flera granskningar konstaterat brister i regeringens och myndigheternas styrning, samordning och uppföljning av den statliga förvaltningen. Följderna blir bland annat att medborgare och företag inte behandlas likvärdigt och rättssäkert.

Ett exempel är hanteringen av personer som inte kan ta vara på sina ekonomiska intressen och vars tillgångar förvaltas av ombud. Granskningarna har visat att allvarliga fel begåtts i mer än vart tredje ärende. Ytterligare ett exempel rör de arbetsmarknadspolitiska ungdomsprogrammen, där det framgår att ungdomarna inte får en likvärdig behandling av arbetsförmedlingen.

Otydliga uppdrag, ofullständig återrapportering och oklara ansvarsförhållanden ger riksdagen och medborgarna liten insyn och begränsade förutsättningar att utkräva ansvar när det kommer till bolagens samhällsuppdrag.

Att regeringen inte lever upp till sitt ansvar att på ett tydligt sätt styra den statliga förvaltningen och ge riksdagen tillräcklig information är allvarligt.

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att regeringens redovisning till riksdagen inte begränsas, saknas eller på något vis framstår som missvisande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-20 Besvarad: 2006-06-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-30)