Bristen på medarbetare inom psykiatrin

Skriftlig fråga 2019/20:280 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den psykiska ohälsan är omfattande i Sverige. Kvinnor löper ännu högre risk än män att drabbas av psykisk ohälsa. Psykiatrin är samtidigt utsatt för stor press och hårt tryck. Det är svårt att rekrytera erfarna psykologer, och bristen på medarbetare förväntas fortsätta att öka. Andra stora utmaningar handlar om otillräckliga system för kvalitetsutveckling samt bristande samarbete mellan psykiatrin och övrig vård.

I Sverige är det relativt ovanligt med metodiska och evidensbaserade utvärderingar av insatser som bedrivs för att försöka förbättra situationen för människor med psykisk ohälsa. En viktig utmaning för framtiden bör vara att kunna åstadkomma mer uppföljning och utvärdering, inte minst av utfall och resultat av patienternas behandlingar.

Moderaterna föreslår att det tas fram och genomförs en nationell strategi i syfte att långsiktigt stärka psykiatrin och minska den psykiska ohälsan i Sverige. I arbetet med att ta fram en sådan nationell strategi är det viktigt att dra lärdomar av tidigare satsningar. Fokus ska ligga på långsiktighet.

Det krävs ett metodiskt och strukturerat mer långsiktigt tänkande och satsningar som kan vara hållbara på sikt. Därtill ska mätbara och uppföljningsbara mål tas fram. Sätt ökat fokus på analys och uppföljning. Säkerställ att det skapas ökad delaktighet för patienter, brukare och deras anhöriga. Sammanställ och lär av tidigare erfarenheter, goda exempel och misstag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka slutsatser drar ministern av att psykiatrin har svårt att rekrytera erfarna psykologer och att bristen på medarbetare förväntas fortsätta att öka?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-25 Överlämnad: 2019-10-28 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga