Bredbandsutbyggnad i hela landet

Skriftlig fråga 2020/21:1452 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under pandemin arbetar och studerar många svenskar på distans. De är beroende av snabbt bredband för att klara sina uppgifter. Industrin efterfrågar också ett stabilt och robust bredband för att säkerställa sina processer. Behoven och beroendet av internet ökar stadigt i hela samhället.

Regeringen hade högt uppsatta mål för bredbandsutbyggnaden till 2020, men dessa mål har inte nåtts. Skillnaden är i dag mycket stor mellan stad och land. I Stockholm är utbyggnaden nådd till 97 procent medan mindre tätorter kan ligga på 40–50 procent och i ren glesbygd ännu lägre.

Enligt Post- och telestyrelsens (PTS) beräkningar kan marknaden ta kostnader motsvarande 53 miljarder kronor vid en utbyggnad av fiber i resterande delar av landet. Detta skulle i så fall innebära att det saknas cirka 22 miljarder kronor för att nå de mål regeringen satt till 2025, det vill säga att 98 procent av Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband (1 gigabit per sekund).

I en intervju med tidningen Expressen, uttryckte digitaliseringsminister Anders Ygeman att han inte litade på PTS uppgifter angående kostnaderna för den återstående bredbandsutbyggnaden.

Med hänvisning till texten ovan vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur tänker statsrådet säkerställa att regeringen klarar att nå de satta målen om utbyggnad av bredband/internet till 2025 och se till att denna utbyggnad inte missgynnar företag och bosatta i glesbygd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-25 Överlämnad: 2021-01-26 Anmäld: 2021-01-27 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga