Bredbandsstöd

Skriftlig fråga 2007/08:1373 av Tobé, Tomas (m)

Tobé, Tomas (m)

den 17 juni

Fråga

2007/08:1373 Bredbandsstöd

av Tomas Tobé (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Bredbandstäckningen i Sverige är god i större städer medan den i glesbygd kan vara sämre. I de mer tätbefolkade områdena finns kundunderlag, och därmed kommersiella villkor för aktörer, medan det i glesbygdsområden saknas möjligheter att investera i IT-infrastruktur. För att möjliggöra för mindre tätbefolkade områden att få tillgång till bredband avsatte staten därför drygt 5 miljarder kronor för stöd till utbyggnad av bredband i glesbygd och i små orter under perioden 2001–2007, en god ambition som det dock vid närmare granskning finns skäl att kritisera.

Jag har låtit riksdagens utredningstjänst (RUT) utreda vilken nytta satsningen har haft. Resultatet är oroväckande. RUT anser att det över huvud taget inte går att fastställa om och i vilken grad ambitionen med medlen uppnåtts. I stället tyder mycket på att en stor del av medlen subventionerat utbyggnad av bredband i tätorter, det vill säga i områden där det redan finns IT-infrastruktur och god konkurrens. Regeringens egna tillsatta utredning Bredband till hela landet visar på ett liknande resultat.

Med det som utgångspunkt anser jag det därför tveksamt om staten ska fortsätta dela ut skattemedel till bredbandsutbyggnad. Det rimliga vore att först ordentligt avgöra om stödet verkligen gör nytta och att i framtiden endast ge stöd till de områden av landet där förutsättningar saknas för att erbjuda IT-infrastruktur på marknadsmässig grund.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att bredbandsstödens effekt ifrågasätts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-17 Anmäld: 2008-06-17 Besvarad: 2008-06-25 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-25)