Boverkets förslag till nya byggregler

Skriftlig fråga 2004/05:1872 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 14 juni

Fråga 2004/05:1872

av Lars Ångström (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Boverkets förslag till nya byggregler

Den svenska fjärrvärmen har sedan början av 1980-talet lett till en omfattande reduktion av koldioxidutsläppen, väsentligt mer än hela det svenska klimatmålet. Boverkets förslag till nya byggregler hotar nu att bryta denna positiva utveckling. Syftet med de nya byggreglerna är att öka energieffektiviteten vid uppvärmning av byggnader, vilket är mycket angeläget, men också Boverket konstaterar att förslagets utformning "kan medföra att el och värmepumpar i större omfattning väljs som lösning på uppvärmningsbehovet".

Detta medför att Sveriges elanvändning, speciellt under kalla perioder, ökar ytterligare, samt hotar riksdagens ambition att fjärrvärmen och biobränslen ska fortsätta att expandera. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har konstaterat att ökad elanvändning ökar produktionen och koldioxidutsläppen från kolkraftverk i Europa, medan minskad elanvändning reducerar utsläppen.

Det huvudsakliga problemet i Boverkets förslag är att el och värme värderas lika, trots att el är en väsentligt mer högvärdig energiform som skiljer sig från alla andra energiformer.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder, exempelvis införa en högre energiomvandlingsfaktor på el än på värme, i syfte att kommande byggregler ska utformas på ett sätt som reducerar elanvändningen och inte motverkar klimatvänlig fjärrvärme och individuella uppvärmningsalternativ som pellets?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-14 Anmäld: 2005-06-14 Besvarad: 2005-06-22 Svar anmält: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-22)