Bottendöden i Östersjön och Västerhavet

Skriftlig fråga 2007/08:1426 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 27 juni

Fråga

2007/08:1426 Bottendöden i Östersjön och Västerhavet

av Birgitta Eriksson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den 23 juni kunde Världsnaturfonden ge följande dystra rapport.

Östersjön har skadats svårare av övergödning än något annat hav på jorden. Sju av de tio största döda bottnarna finns i Östersjön, enligt Världsnaturfondens mätningar, och tillsammans täcker de ett område som är dubbelt så stort som Danmark.

Regeringen gav den 26 juni Jordbruksverket i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att minska växthusgasutsläppen från jordbruket. Uppdraget var ett förslag från Klimatberedningen (SOU 2008:24) och kompletterade det uppdrag som regeringen sedan tidigare gett Jordbruksverket att utarbeta ett åtgärdsprogram för att minska växtnäringsförlusterna från jordbruket till vatten.

Så långt föreföll allt väl, men avslutningsvis konstaterades: ”Arbetet ska redovisas senast den 30 april 2010.” Jag menar att statsrådets tidsplan är orimlig; åtgärder måste i princip komma i gång snarast och vara klara till nästa års sommar. Bottendöden tar inte semester. Redan den kommande budgeten bör avsätta medel för de olika åtgärderna under 2009.

Avser statsrådet att i budgeten för 2009 presentera åtgärder och avsätta medel för att hindra bottendödens utbredning i Östersjön och Västerhavet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-27 Besvarad: 2008-07-11 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-11)