Bostadsförsörjningen

Skriftlig fråga 2005/06:1526 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 4 maj

Fråga 2005/06:1526 av Ragnwi Marcelind (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Bostadsförsörjningen

Statskontoret har i en rapport redovisat hur arbetet med de statliga målen för bostadsförsörjningen går till i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Uppsala. Rapporten bygger på ny empiri. De principer, efter vilka kommunerna fördelar mark mellan olika byggherrar, är i stort sett dolda för såväl kommunpolitiker som medborgare och byggföretag.

Det byggs för lite bostäder, i synnerhet när det handlar om att bygga hyresrätter, men också framför allt till rimliga kostnader. Statens mål är därför att öka byggandet av hyresrätter av god kvalitet i tillväxtregioner till lägre byggpriser och boendekostnader. Hur kommunen agerar när den anvisar mark är avgörande. Kommunernas sedan länge etablerade kontakter med vissa byggherrar försvårar för nya byggherrar, med ambitioner att bygga billiga hyresrätter, att få tillgång till kommunal mark.

Det är ovanligt att det finns en kommunal markanvisningspolicy. Statskontorets granskning visar att även i de fall en sådan policy föreligger, saknas ofta dokumentation och motiv till val av byggherre i tjänsteutlåtanden och beslut. Statskontoret föreslår i rapporten att större hänsyn tas till bostadsförsörjningen i de avvägningar som görs mellan olika samhällsintressen enligt plan- och bygglagen. Staten kan ställa krav på kommunal bostadsförsörjningsplan och markanvisningspolicy för att investeringsstöd ska beviljas i ett nytt bostadsfinansieringssystem. Statens tillsyn och stöd till kommunerna behöver utvecklas.

Vad avser samhällsbyggnadsministern att göra med hänsyn till de synpunkter som framkommit i Statskontorets rapport?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-05-04 Anmäld: 2006-05-05 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)