Bostadsförsörjning som grundlagsskyddad rättighet

Skriftlig fråga 2009/10:872 av Frid, Egon (v)

Frid, Egon (v)

den 3 juni

Fråga

2009/10:872 Bostadsförsörjning som grundlagsskyddad rättighet

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Grundlagen lägger särskild vikt vid att det allmänna ska trygga rätten till bland annat bostad. Därigenom ger grundlagen det allmänna också rätt till att ge stöd till bostadsförsörjning i olika former. Med grundlagen som stöd har således exempelvis kommuner rätt att ge stöd till bostadsförsörjningen.

När regeringen nu föreslår att ”bostadsförsörjningen bör inte i lag definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse” anser jag och Vänsterpartiet att regeringen lägger ett förslag som bryter mot de rättigheter och skyldigheter som grundlagen ger.

Tilläggas bör att flertalet remissinstanser är endera positiva till att bostadsförsörjning ska kunna definieras som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, eller till att frågan bör utredas vidare. Några anser att det inte är omöjligt att besluta att bostadsförsörjningen är en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Regeringen har i sin uppfattning endast stöd av ett fåtal remissinstanser.

Med en lagstadgad rätt att definiera bostadsförsörjningen eller delar därav som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, så ges ett utrymme och en skyldighet för bland andra kommuner att aktivt verka för en god bostadsförsörjning för alla.

Min fråga till bostadsminister Mats Odell är därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att grundlagen följs i fråga om bostadsförsörjning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-03 Anmäld: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)