Bostadsarrendatorers ställning

Skriftlig fråga 2009/10:112 av Moberg, Carina (s)

Moberg, Carina (s)

den 20 oktober

Fråga

2009/10:112 Bostadsarrendatorers ställning

av Carina Moberg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Arrenden grundar sig på skriftliga avtal mellan parterna. Ett bostadsarrende innebär att arrendatorn har rätt att på fastigheten uppföra eller behålla ett bostadshus som ska användas som bostad för arrendatorn och dennes närstående. Regleringen återfinns i jordabalken och i lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. Det finns tvingande regler, som gäller oavsett vad parterna avtalat, och dispositiva regler, som gäller om parterna inte har avtalat annat. Man kan därmed förledas att tro att arrendeavtalet är mindre viktigt. Men så är det inte. Verkligheten är att det sällan är jämlika styrkeförhållanden mellan parterna i avtalsförhållanden, något som är särskilt tydligt vad gäller bostadsarrenden. Här finns mer att göra för lagstiftaren för att stärka arrendatorernas utsatta ställning. Det finns alltför många exempel på hur bostadsarrendatorer hamnat i orimliga situationer genom galopperande fördyringar, svagt besittningsskydd och närmast påtvingade överlåtelser eller försäljningar till underpris.

Min fråga till justitieministern är:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att få till en översyn av regelverket i avsikt att stärka bostadsarrendatorernas ställning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Svar anmält: 2009-11-04 Besvarad: 2009-11-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-04)