Bostäder och bullergränser

Skriftlig fråga 2006/07:1597 av Blix, Gustav (m)

Blix, Gustav (m)

den 30 augusti

Fråga

2006/07:1597 Bostäder och bullergränser

av Gustav Blix (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I flera år har kritiken från bland annat Stockholms stad varit hård mot dagens orimliga byggregler i bullerutsatta miljöer. Trots att redan dagens regler medför stora problem så har Boverket arbetat fram ett om möjligt än mer orimligt regelverk. Om Boverkets nya rigida regelverk blir verklighet så riskerar två tredjedelar av alla nybyggen i Stockholms stad att stoppas. I Stockholms innerstad befinner sig så gott som samtliga nya bostadsprojekt i farozonen.

Redan i dag bor tusentals stockholmare längs bullerutsatta gator. Samtidigt står nära 200 000 människor i kö för att få en bostad genom Stockholms stads bostadsförmedling och kvadratmeterpriset på en bostadsrätt i Stockholm är rekordhögt. Förklaringen är att det med dagens byggnadsteknik inte är några problem att skapa behagliga boendemiljöer även i bullerutsatta områden.

Om inte våra stadskärnor kan förtätas blir konsekvensen mer utbredda städer med mer trafikarbete (och därmed mer buller), större utsläpp, längre restider och större ianspråktagande av oexploaterade grönytor. Det kan knappast vara eftersträvansvärt. På liknande sätt kan knappast målet för den statliga bostadspolitiken vara att hindra nybyggnation av bostäder i områden där många människor helst vill bo.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga ansvarigt statsråd vad han avser att göra för att förbättra möjligheterna att bygga nya bostäder i attraktiva, om än bullerutsatta, stadsmiljöer så att de många människor som vill bo i våra städer också får möjlighet att göra det.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2007-08-30 Inlämnad: 2007-08-30 Svar anmält: 2007-09-13 Besvarad: 2007-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-13)