bostaden som social rättighet

Skriftlig fråga 1997/98:813 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:813 av Owe Hellberg (v) till socialministern om bostaden som social rättighet

I den bostadspolitiska utredningen föreslog en bred majoritet av utredningens ledamöter en ny portalparagraf med följande lydelse: "Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar." I den bostadspolitiska propositionen har sedan regeringen gjort ett tillägg om att bostaden också är en social rättighet. Vänsterpartiet stöder den förändringen, men anser också att den förpliktar till handling.

I dag visar inte verkligheten på att bostaden är en social rättighet. 10 000 människor beräknas vara hemlösa. Ca 130 000 ungdomar som är myndiga skulle om det var möjligt skaffa en egen bostad, men tvingas i dag till andra lösningar. Ett mycket stort antal människor får inga egna hyreskontrakt på grund av för dåliga ekonomiska förutsättningar. Även kommunala bostadsbolag diskvalificerar arbetslösa, socialbidragstagare, ja till och med bostadssökande med fast anställning, men med en inkomst som bostadsföretagen anser vara för liten. Flera kräver bruttoinkomster som är tre till fyra gånger den hyra man skall betala eller förskottshyra för flera månader framåt.

Min fråga till ministern blir då följande:

Avser ministern föreslå lagändringar som gör det möjligt att leva upp till den ändring i bostadspolitikens portalparagraf som regeringen föreslagit?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-11 Anmäld: 1998-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga