Bolagsverkets rationaliseringspotential

Skriftlig fråga 2003/04:1402 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 2 juli

Fråga 2003/04:1402

av Eva Arvidsson (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om Bolagsverkets rationaliseringspotential

Inför tillskapandet av den nya myndigheten Bolagsverket genom avknoppning från Patent- och registreringsverket (PRV) diskuteras hur Bolagsverkets skuld, vilken uppkom mot slutet av 1990-talet, ska hanteras. I diskussionen förs bland annat fram möjligheten att överföra medel från ett framtida PRV.

Endast marginella överskott finns på denna myndighet i dag, varför en överföring skulle innebära att ett framtida PRV får starta med en stor skuld. För Bolagsverket finns en stor rationaliseringspotential om aviserade och av PRV föreslagna lagändringar genomförs, gällande ändrat kungörelseförfarande samt acceptans av elektroniska signaturer vid ingivande av aktiebolagens årsredovisningar. Enbart dessa förändringar ger årliga besparingar på lågt räknat 25 miljoner per år.

För ett framtida PRV finns emellertid inte dessa möjligheter. Tvärtemot skulle troligtvis avgifterna för en patentansökan få höjas med ca 25 %, även om en amorteringstid över ett antal år godkändes. I dag är de allra flesta överens om vikten av att stimulera uppfinnare för Sveriges tillväxt varför en höjning av avgiften, som uppfinnarna redan i dag upplever som hög, skulle motverka den strävan som inte minst regeringen givit uttryck för.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att inte motverka strävan att stimulera innovationer i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-07-02 Besvarad: 2004-07-19 Anmäld: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-16)