Bly i flygplansbränsle

Skriftlig fråga 2017/18:266 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Bly är en tungmetall med stor miljöpåverkan. Den är giftig både för människor och andra organismer och kan till exempel redan vid små doser orsaka allvarliga skador på nervsystemet. Därför har bly förbjudits som tillsats i bensin både i Sverige och i en rad andra länder. Det finns dock undantag.

Många mindre eller äldre flygmodeller (ofta använda för privat- eller allmänflyg), drivs med hjälp av en kolvmotor. För kolvmotordrivna flygplan används i dag ett par olika typer av bränsle, däribland Avgas 100LL. Även om LL står för low lead, och bränslet därmed ska innehålla låga halter av bly, så innehåller det betydligt mer än vad den blyhaltiga bensinen för bilar tidigare gjorde (upp till 0,56 gram per liter).

Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är det om giftfri miljö. Farliga kemikalier hör inte hemma i naturen eller i vår omgivning. Målet är ännu inte uppnått och anses heller inte kunna uppnås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

I dag finns blyfria alternativ som många gånger kan ersätta Avgas 100LL. Dock finns det flygplanstyper där utfasningen av bly i bensinen är förknippad med vissa tekniska svårigheter. Även om utsläppen av bly till luften minskat kraftigt sedan mitten av 1980-talet till att i dag vara förhållandevis små finns det alltid anledning att se över möjliga åtgärder för att i största möjliga utsträckning minska de miljöskadliga effekterna.

Min fråga till miljöminister Karolina Skog är därför:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att minska eller fasa ut användningen av bly i bränslet för kolvmotordrivna luftfarkoster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-13 Överlämnad: 2017-11-14 Anmäld: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22
Svar på skriftlig fråga