Biståndets fördelning mellan ramorganisationer och andra aktörer

Skriftlig fråga 2012/13:553 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 31 maj

Fråga

2012/13:553 Biståndets fördelning mellan ramorganisationer och andra aktörer

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Statskontoret har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av ramavtalssystemet för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. Systemet omfattar i dag 15 ramorganisationer som Rädda Barnen, Diakonia och Forum Syd. Organisationerna sluter avtal med Sida, och stödet syftar till att utveckla det civila samhället i utvecklingsländerna. För detta avsätter regeringen årligen 1,5 miljarder kronor.

Av Statskontorets fyra övergripande rekommendationer är tre organisatoriska, med inriktningen att styrningen är för kortsiktig och detaljinriktad. I den fjärde rekommendationen konstateras: Ramavtalssystemet uppmuntrar inte innovativa lösningar eller nya aktörer tillräckligt.

Statskontoret anger att det finns anledning att förmoda att landskapet för aktiviteter och aktörer inom det civila samhället i framtiden kommer att förändras. Detta bl.a. som en följd av teknikutvecklingen. Det finns därför anledning för regeringen att uppdra åt Sida att öppna en kanal för nya aktörer och nya innovativa metoder. Statskontoret föreslår en vidareförmedling till organisationer som inte naturligt är kopplade till en större ramorganisation och ett nytt fönster för innovativa ansatser, organisationer och aktörer, vilket i praktiken innebär en betydande omfördelning från de mest etablerade ramorganisationerna till en ny mångfald av mottagare.

Min fråga till biståndsministern är:

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder i syfte att förverkliga Statskontorets rekommendation gällande ökad öppenhet inom biståndet för nya aktörer?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2013-05-31 Inlämnad: 2013-05-31 Svar anmält: 2013-06-05 Besvarad: 2013-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-05)