Biogas och skatt

Skriftlig fråga 2009/10:437 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 januari

Fråga

2009/10:437 Biogas och skatt

av Karin Svensson Smith (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

Biogas är det miljövänligaste bränslet som är tillgängligt i dag. Sverige har en stor outnyttjad potential att producera biogas av avloppsslam, matavfall och gödsel. Biogasen är en viktig pusselbit för att kunna nå de politiska målen om minskade utsläpp, ökad andel förnybar energi, samt en fossiloberoende fordonsflotta. Stödet och intresset för biogas har ökat kraftigt. I takt med att Sverige producerar alltmer biogas blir tillgången till infrastruktur en avgörande fråga. Biogas och naturgas kan blandas i alla proportioner och en ökad inblandning av biogas på naturgasnätet bör underlättas.

I dag är det inte möjligt för gaskunder att i skattehänseende fullt ut välja ett förnybart alternativ, eftersom det vid samdistribution av biogas och naturgas inte medges fullt genomslag av skattefriheten för biogas på kundnivå. Regeringen gav därför för snart tre år sedan Energimarknadsinspektionen, EI, i uppdrag att lämna förslag till regelförändringar. EI föreslog i samråd med Skatteverket att skattefriheten för biogas ska kunna följa gasen fram till slutkonsumenten vid samdistribution av biogas med naturgas i naturgasnätet. En skattemässig fri fördelningsprincip föreslås i lagen om skatt på energi. På så sätt kan grön gas säljas likt grön el. En sådan förändring är en förutsättning för att vissa biogasprojekt som planeras i bland annat Västra Götaland och Skåne ska bli verklighet.

Min fråga är om finansministern avser att verka för att göra det möjligt för biogasproducenterna att distribuera, allokera och sälja skattefri biogas till specifika kunder via naturgasnätet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-26 Anmäld: 2010-01-26 Besvarad: 2010-02-03 Svar anmält: 2010-02-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-03)