biltullar och plan- och bygglagen, PBL

Skriftlig fråga 2002/03:1209 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 2 juli

Fråga 2002/03:1209

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om biltullar och plan- och bygglagen, PBL

Enligt plan- och bygglagen PBL (4 kap. 5 §) ska länsstyrelsen "verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt". Samma lag stadgar att en kommun som ändrar i, eller för den delen antar en ny, översiktsplan ska samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget.

I den tämligen långt framskridna planeringen av införandet av biltullar i Stockholm har mig veterligen inte samordning och samråd i enlighet med vad PBL föreskriver skett. Om planerna realiseras kommer de att få långtgående konsekvenser för kommunerna kring Stockholms stad och dess invånare, såväl vad gäller trafiksituationen som möjligheterna till bostadsbyggande och nyetableringar av företag.

Är statsrådet beredd att ändra lagstiftningen så att en liknande situation inte kan uppstå?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-07-02 Besvarad: 2003-07-21 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-07-21)