Bevarande av sockenindelningen

Skriftlig fråga 2011/12:647 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 8 juni

Fråga

2011/12:647 Bevarande av sockenindelningen

av Christer Engelhardt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) antog vid sin riksstämma i Visby den 26 maj 2012 ett uttalande där de oroas över den framtida indelningsgrunden för folkbokföring.

Den svenska befolkningsstatistiken har sedan 1600-talet utgått från en i princip oförändrad indelning av landet i församlingar – tidigare socknar. Församlings- och sockenindelningen är levande i människors medvetande och är en del av den lokala identiteten och tillhörigheten, inte minst i mitt hemlän Gotland. Den långa obrutna befolkningsstatistiken gör det möjligt att i historieforskning följa människor från vaggan till graven, till glädje för släkt- och bygdeforskare över hela Sverige. Denna befolkningsstatistik är väsentlig för vår framtida samhällsplanering. Denna gamla indelningsprincip är en del av Sveriges immateriella kulturarv, vilket regeringen så sent som 2010 förband sig att skydda när man ratificerade Unescos konvention för skydd av det immateriella kulturarvet.

Folkbokföringsutredningen (SOU 2009:75) föreslog i sitt betänkande att folkbokföringen ska ske i historiskt stabila distrikt. Regeringen har nu planer för genomgripande förändringar i folkbokföringen som om de genomförs kommer att bryta en historisk kontinuitet med rötter i medeltiden. Enligt uppgifter i medierna väntas en lagrådsremiss inom kort och en proposition till hösten. Utifrån detta delar jag SHF:s oro och vill därför ställa följande fråga till statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder som tryggar att folkbokföringen vilar på historiskt stabila distrikt så att Unescos konvention följs och sockenindelningen bevaras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-08 Anmäld: 2012-06-11 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)