Bestämmelserna om tilläggsbelopp

Skriftlig fråga 2014/15:687 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Sedan 2010 har skolpengen varit uppdelad i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Tanken var att tilläggsbeloppet skulle användas vid ersättning till elever med omfattande behov av särskilt stöd. En prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2012 har dock inneburit att det har blivit allt svårare att få tilläggsbelopp till elever i behov av särskilt stöd. Något som har drabbat i synnerhet mindre fristående förskolor och skolor.

Alliansregeringen blev uppmärksammad på problemen och beslöt därför att förtydliga bestämmelserna om tilläggsbelopp, vilket framgår av departementspromemorian Vissa skollagsfrågor (del 2). Förslaget remissbehandlades i december, men regeringen har ännu inte återkommit med ett förslag till riksdagen.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag därför fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

När avser utbildningsministern att presentera ett nytt förslag som förtydligar bestämmelserna om tilläggsbelopp?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-17 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga