Beslutsformen för etableringsstopp för konfessionella friskolor

Skriftlig fråga 2019/20:874 av Gudrun Brunegård (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Vid frågestunden för några veckor sedan ställde jag en fråga till statsrådet Lövin i hennes roll som vice statsminister. Då svaret av olika skäl inte blev så tydligt vill jag nu ställa samma fråga skriftligt.

Den 8 januari överlämnades utredningen om etableringsstopp för konfessionella friskolor. Utredningen pekar på starka juridiska betänkligheter i förhållande till internationella konventioner som Sverige ställt sig bakom.

Europakonventionens tilläggsprotokoll, artikel 2, lyder:

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Av utbildningsminister Anna Ekström att döma är regeringen fast beslutad att trotsa de juridiska betänkligheterna och införa ett etableringsstopp för konfessionella friskolor.

Regeringsformen behandlar Europakonventionen i 2 kap. 19 §:

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är:

 

 Avser regeringen att införa etableringsstoppet i form av lag eller förordning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-03 Överlämnad: 2020-02-04 Anmäld: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12
Svar på skriftlig fråga