Besked om fortsatt skattebefrielse för etanolbränsle

Skriftlig fråga 2011/12:588 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 22 maj

Fråga

2011/12:588 Besked om fortsatt skattebefrielse för etanolbränsle

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

I propositionen om vårbudgeten 2012, bilagan om vissa skattefrågor, presenteras ett förslag från regeringen kring en ökad låginblandning av etanol i det vanliga bensinbränslet från 5 till 10 procent i Sverige. Detta regeringsförslag innebär att Sverige ansluter sig till en rådande EU-trend och samtidigt med införandet av kvotplikten riskerar att öppna för ökad användning av etanol med betydligt sämre klimatprestanda än den som hittills använts i Sverige.

Kvotplikten kan medföra att man går över till denaturerad etanol, vilket i sin tur medför övergång till import av amerikansk etanol med låg klimatnytta jämfört med den etanol från Brasilien, Sverige och övriga Europa som Sverige hittills använt. Finland, Nederländerna och Storbritannien har den styrmedelslösning som nu föreslås av regeringen och dessa länder använder i stort sett endast amerikansk etanol med låg klimatnytta. Eftersom minskad klimatpåverkan är målet med dessa styrmedel, där ökade volymer av biodrivmedel endast är medlet, är det helt avgörande för måluppfyllelsen att man använder klimateffektiva biodrivmedel. Den amerikanska etanolen har därtill subventionerats mycket hårt under lång tid och konkurrerar därför på helt andra villkor än hela den svenska biodrivmedelsproduktionen.

Min fråga till finansministern är:

Avser finansministern att vidta några åtgärder med anledning av frågan om att kvotplikten kan medföra ökad användning av etanol med betydligt sämre klimatprestanda än den som hittills använts i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-22 Anmäld: 2012-05-22 Besvarad: 2012-05-25 Svar anmält: 2012-05-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-25)