Beskattning av barnpension

Skriftlig fråga 2012/13:678 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 30 juli

Fråga

2012/13:678 Beskattning av barnpension

av Hannah Bergstedt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Riksdagens skrivelse den 15 mars 2006 med bifall till motion 2005/06:Sk216 (M) avsåg ett tillkännagivande om att regeringen borde se över reglerna för beskattning av barnpension i kombination med ytterligare inkomster som kan medföra att barn med en avliden förälder får en högre inkomstskatt än andra ungdomar vid feriearbete (rskr. 2006/07:61, bet. 2005/06:SkU16 mom. 2).

Enligt redogörelsen för 2006 hade regeringen för avsikt att under mandatperioden se över beskattningen av barnpensionen i lämpligt sammanhang. I redogörelsen för 2007 angavs att ärendet bereddes inom Regeringskansliet och att ett ställningstagande planerades under 2008.

I sin redogörelse 2008/09 (Fi 7 s. 71) framförde regeringen en ny och ändrad uppfattning. Regeringen och ministern menade nu att jobbskatteavdraget medfört en inkomstskattesänkning för ett barn som har förvärvsinkomster och skattepliktig barnpension. En lämplig åtgärd vore därför en höjning av efterlevandestödet för barn. Regeringen sade sig följa frågan, men ansåg inte att det nu längre var motiverat att vidta några ytterligare åtgärder. Regeringen lade därför tillkännagivandet och skrivelsen till handlingarna.

Fortfarande är det så att feriejobbande barn och unga med en eller båda föräldrarna avlidna får en högre inkomstskatt (deras samlade inkomster hamnar över det skattebefriade beloppet). Det minskar incitamentet till feriejobb och upplevs som orättvist relativt jämnåriga.

Avser finansministern att ta något initiativ i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-30 Besvarad: 2013-08-13 Anmäld: 2013-08-15 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-13)