Bemanningen för Skolforskningsinstitutets organisation

Skriftlig fråga 2014/15:571 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I januari 2014 beslutade den förra alliansregeringen om ett direktiv till en särskild utredare för att förbereda och genomföra inrättandet av den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet (dir. 2014:7). Tilläggsdirektiv om den nya myndighetens namn och lokalisering beslutades i juni 2014 (dir. 2014:104).

En förordning (AgVFS 2014:4 B1) om anställning vid den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet beslutades i augusti 2014 och trädde i kraft den 15 september 2014. Enligt planen skulle den nya myndigheten inleda sin verksamhet den 1 januari 2015.

Många uppskattar den förra alliansregeringens initiativ till att inrätta ett skolforskningsinstitut och har stora förväntningar på dess verksamhet. Det är därför förvånande att regeringen ännu inte har tillsatt någon generaldirektör att leda verksamheten. Inte heller har en skolforskningsnämnd eller ett vetenskapligt råd, vilka är tänkta att vara ett stöd för myndigheten, utsetts.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:


När kan vi räkna med att den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet kommer att vara fullt bemannad och den beslutade organisationen med en skolforskningsnämnd och ett vetenskapligt råd inrättad?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-05-25 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga