Bedömning av LSS-insatser

Skriftlig fråga 2014/15:172 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Personer med funktionsnedsättning har sedan tillkomsten av lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning en rättighet till insatser från samhällets sida om individen bedöms tillhöra lagens så kallade personkrets. Rättighetslagstiftningen ska värnas för de personer som verkligen bedöms ha ett långvarigt behov av stöd för att få deras liv och vardag att fungera som demokratiska medborgare, oavsett om det gäller bostad, arbetsmarknad eller delaktighet i aktiviteter.

Riksdagen har tidigare gett Försäkringskassan i uppdrag att se över hur tillämpningen av LSS-lagen fungerar i praktiken. Flera enskilda berörda och handikapporganisationerna intygar att kommuner och myndigheter blivit allt striktare i sin bedömning. Förhoppningsvis får vi uppdaterad kunskap om detta stämmer och bakomliggande faktorer, till exempel kommunernas ekonomi eller politiska prioriteringar.

Ett annat bekymmer som regeringen och statsrådet borde uppmärksammas på är att olika kommuner gör olika bedömningar av enskilda individers behov av LSS-insats. Olika delar av landet kan även i samma ärende landa i olika slutsatser huruvida en person tillhör en personkrets enligt LSS eller inte.

Detta är en oroväckande utveckling. En enskild som bedöms tillhöra personkretsen enligt LSS har med stöd av lag och förarbeten starka skäl att faktiskt erhålla den insats som sedan varje kommun eller Försäkringskassan sedan bedömer behovet av. Men att själva personkretstillhörigheten kan ifrågasättas visar att regelverket och dess tillämpning måste ses över av regeringen som har det yttersta ansvaret.

 

Mot bakgrund av detta frågar jag statsrådet Regnér: Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att förhindra att enskilda inte ska hamna i situationer där deras personkretstillhörighet bedöms olika i olika delar av landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-20 Överlämnad: 2015-01-21 Anmäld: 2015-01-22 Svarsdatum: 2015-01-28 Sista svarsdatum: 2015-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga