Barns möjlighet enligt barnkonventionen till delaktighet inom hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2020/21:2529 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Barns möjlighet till delaktighet ökar om det finns tydliga rutiner för att lyssna på barn inför beslut som ska fattas inom en organisation. Beslut som tagits för att minska smittspridningen av covid-19 har medfört allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt. Barns rättigheter under pandemin har fått stå tillbaka. Nu har vi en lag som säger att man måste skapa delaktighet för att säkerställa barns rättigheter, och den heter barnkonventionen. Detta innebär dock inte att barn per automatik ska ha direkt påverkansrätt över ett beslut eller bära ett ansvar för beslutets utgång. Barns delaktighet handlar snarare om att stärka upp själva beslutsprocessen.

I Barnombudsmannens rapport om barnkonventionen som lag under en samhällskris pekar man på att det i samtal med barn framkommer att när genomgripande åtgärder vidtas utan att ha förankrats hos barnen är acceptansen för och lojaliteten med åtgärderna svagare. Att barn ska erbjudas tillgång till information kan uppfattas som en självklarhet för delaktighet i alla former av beslutsfattande. Ett framgångsrikt delaktighetsarbete kräver att barnet har fått relevant information och att informationen är anpassad till barnets ålder, mognad och förutsättningar i övrigt. I rapporten redovisar man att många av de barn man har pratat med vill bidra på ett meningsfullt sätt till samhället och i de åtgärder som vidtas för att stoppa smittspridningen. Dock vittnar barnen om brister i information, processer och återkoppling. 

Barnombudsmannen har frågat verksamhetscheferna för barnsjukvård om det finns övergripande beslut om hur man ska arbeta med barns delaktighet inom regionen. Av 15 verksamhetschefer i regionerna anger 27 procent att det finns ett övergripande beslut om detta i regionen. Lika många (27 procent) svarar att det inte finns, medan 47 procent av cheferna inte vet.

Detta är under all kritik. Barnkonventionen som lag ska vara känd inom alla verksamheter och i synnerhet under pandemin där man har sett att skyddsnätet har brustit på flera nivåer.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ämnar ministern verka så att barnkonventionen följs och till att man skapar möjligheter till delaktighet inom samtliga regioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-14 Överlämnad: 2021-04-14 Anmäld: 2021-04-15 Svarsdatum: 2021-04-21 Sista svarsdatum: 2021-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga