Barn i riskzonen

Skriftlig fråga 2011/12:281 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 4 januari

Fråga

2011/12:281 Barn i riskzonen

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Problemet med barn i riskzonen är väl känt, men förslag från regeringen uteblir. Hur ska lagstiftningen utformas så att barn som far illa får stöd men också skydd? Barnkonventionen bör bli lag, och Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp bör ratificeras. Barn ska inte behöva fly från sitt hem på grund av mäns våld mot familjemedlemmar. Larmnummer 116 000 har inte införts. Att barnfattigdomen fortsätter att öka och att barn vräks från bostaden visar att utsatta barns situation kräver prioritering.

Det finns i dag oklarheter i ansvarsfördelningen, genom begränsningar i uppgiftslämnande mellan myndigheter och kommuner, vilket även bidrar till tidsfördröjningar. Sekretess och respekt för den personliga integriteten är viktigt och något som gör att människor väljer att vända sig till myndigheter med personliga problem och vid kris. Men det finns utrymme för att underlätta socialtjänstens kontakter med skola, sjukvård och polis på ett tidigt stadium. För att kunna göra bedömningar för att vidta åtgärder, men även för att avföra behov av åtgärder, kan det krävas en helhetsbild av barnets situation. Förslag som framkommit om ett skyddsregister så att andra berörda myndigheter kan se om barnet har problem eller är utsatt behöver lyftas. Ytterligare förslag finns om skyldigheter att överlämna ett ärende mellan kommuner vid flytt.

Avser statsrådet att verka för att ett förslag lämnas om skyddsregister som en av flera åtgärder för barn och skydd av barn i riskzonen och vilka andra initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det anförda om skydd av barn i riskzonen och skyddsregister?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-01-04 Anmäld: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-18 Svar anmält: 2012-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-18)