Barn i behov av särskilt stöd i förskola

Skriftlig fråga 2005/06:1455 av Wester, Ulla (s)

Wester, Ulla (s)

den 21 april

Fråga 2005/06:1455 av Ulla Wester (s) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Barn i behov av särskilt stöd i förskola

Alla barn i Sverige ska ha bra förutsättningar att utvecklas. Barn med funktionshinder och särskilda behov ska då ha rätt till en bra och anpassad barnomsorg och förskola.

Ett barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem. Kommunen ska genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats med särskilt stöd. Kommunen ska också verka för att barnen utnyttjar den anvisade platsen. Detta finns att läsa i skollagen och måste således verkställas av kommunen.

En del kommuner kan dock inte erbjuda alla barn som behöver särskilt stöd lämplig förskole- eller barnomsorgsplats inom kommunen eller nära hemmet. Barnet kan då anvisas plats i en annan kommun än bostadskommunen. I skollagen saknas det dock stöd för att barn i förskolan ska ha rätt till skolskjuts. Barnet med behov av särskilt stöd kan då tvingas tacka nej till den anvisade platsen utanför hemkommunen om barnets familj inte kan ordna skolskjutsen själva.

Enligt min uppfattning är det otillfredsställande att hemkommunen som inte kan erbjuda särskild plats i förskolan och anvisar en plats långt från hemmet utanför hemkommunen inte står för transporten till förskolan.

Vilka åtgärder avser statsrådet Lena Hallengren att initiera för att barn med behov av särkskilt stöd ska kunna nyttja anvisad plats i förskola oberoende av bostadsort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-21 Anmäld: 2006-04-21 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)