avvisning till minoritetsområden i Bosnien

Skriftlig fråga 1997/98:999 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:999 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om avvisning till minoritetsområden i Bosnien

den 10 augusti

Sverige har antagit en praxis som säger att en bosnisk flykting inte kan sändas till ett minoritetsområde, dvs. ett område där hans eller hennes etnicitet är i minoritet. Svensk praxis är att muslimer från det serbdominerade Banja Luka beviljas permanent uppehållstillstånd oftast med flyktingstatus. Till Sverige har nu kommit några bosniska familjer som sökt asyl i Tyskland men nu avvisas. Enligt Dublinkonventionen är Tyskland första asylland och skall som sådant pröva dessa människors asylansökan. I ett beslut som Invandrarverket (SIV) tagit vad gäller en muslimsk familj från Banja Luka och som söker asyl i Sverige anser SIV att familjen är "skyddad mot förföljelse i Tyskland eller mot att sändas till hemlandet och också mot att sändas till ett annat land där de inte har motsvarande skydd." Om denna familj först sökt uppehållstillstånd i Sverige skulle den med nuvarande praxis inte kunnat avvisas till det serbdominerade Banja Luka. Tyskland tar inte någon hänsyn till om de asylsökande kommer från minoritetsområden. Sett ur detta perspektiv kan inte Tyskland betraktas som ett säkert asylland för en muslimsk familj från Banja Luka. Att avvisa en sådan familj står enligt min mening inte bara i strid med refoulement-förbudet i 1951 års flyktingkonvention utan även med UtL 8 kap. 1 §. Enligt prop. 1996/97:25 gäller alltid den nationella regleringen om en internationell överenskommelse innehåller föreskrifter som avviker från den nationella.

Min fråga till statsrådet Schori är därför:

Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att Statens invandrarverk skall följa svensk praxis vad gäller avvisning till minoritetsområden i Bosnien?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-08-10 Anmäld: 1998-08-17 Besvarad: 1998-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga