avveckling av personal

Skriftlig fråga 1999/2000:597 av Skånberg, Tuve (kd)

Skånberg, Tuve (kd)

den 21 februari

Fråga 1999/2000:597

av Tuve Skånberg (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om avveckling av personal

Inom de förband som av regeringen pekats ut som avvecklingsförband i propositionen Det nya försvaret (prop. 1999/2000:30) pågår sedan mer än tre månader tillbaka ett omfattande arbete med att avveckla såväl personal som materiel, trots att riksdagen först den 29 mars fattar beslut i frågan. Dessutom avvecklas personal i minst lika rask takt vid de s.k. utvecklingsförbanden, där personalen slutar i minst samma omfattning som vid avvecklingsförbanden.

Överbefälhavaren skriver i sin omstruktureringsorder till förbandscheferna den 22 december 1999 bl.a. att "förberedelser för avveckling skall genomföras, så långt det är författningsmässigt möjligt före riksdagsbeslutet".

Det framgår dock inte av omstruktureringsordern vilken/vilka författningar som ÖB har utgått från när han ställer uppdraget. Det finns inte heller några ytterligare riktlinjer till förbandscheferna när de ska omsätta detta i praktisk handling.

Vilka åtgärder vidtas för att säkerställa att åtgärder som nu vidtas på förbanden inte försvårar för avvecklingsförbanden att återuppta verksamheten om riksdagen väljer att besluta annorlunda den 29 mars?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarad: 2000-03-01 Anmäld: 2000-03-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-01)