avtalsperiod för tågupphandling

Skriftlig fråga 1999/2000:860 av Svensson, Per-Olof (s)

Svensson, Per-Olof (s)

den 19 april

Fråga 1999/2000:860

av Per-Olof Svensson (s) till näringsminister Björn Rosengren om avtalsperiod för tågupphandling

Delegationen för upphandling av olönsam tågtrafik har för regeringens räkning utrett förutsättningarna för en samlad upphandling av persontrafik på järnväg i Bergslagen. I förslagen som redovisades till regeringen under våren 1999 märks att avtalsperioden mellan staten och det av länstrafikbolagen bildade bolaget bör omfatta fem år med option på tre års förlängning samtidigt som regeringen bör bemyndiga Rikstrafiken att garantera restvärden för fordon vid avtalsperiodens slut.

Trafikhuvudmännen i Berslagslänen har därefter träffat en gemensam avsiktsförklaring med Rikstrafiken. Den säger bl.a. att om avtalstiden är kortare än åtta år ska parterna vara överens om hur restvärdesfrågan ska hanteras. Parterna ska vidare verka för att det slutliga avtalet får en sådan längd att trafiken kan bedrivas med uthållighet och långsiktig styrka.

Regeringen har den 3 februari 2000 uppdragit åt Rikstrafiken att göra en samlad upphandling av tågtrafiken i Bergslagen. I motsats till tidigare intentioner omfattar uppdraget endast fem år. Trots att vagnbolagets hyresperiod är åtta år vill regeringen inte medge någon garanti för restvärdet på fordonsparken som uppstår efter avtalsperiodens slut.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga näringsministern om han är beredd att vidta åtgärder som möjliggör en upphandling på åtta år för tågtrafiken i Bergslagen i enlighet med intentionerna för Delegationen för upphandling av olönsam tågtrafik.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-27 Anmäld: 2000-05-03 Besvarad: 2000-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-03)