Avgiftsfri grundskola

Skriftlig fråga 2006/07:1088 av Holm, Christian (m)

Holm, Christian (m)

den 26 april

Fråga

2006/07:1088 Avgiftsfri grundskola

av Christian Holm (m)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Utbildning i den svenska grundskolan ska enligt skollagen 4 kap. 4 § vara avgiftsfri. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Motsvarande bestämmelser gäller för de fristående skolorna, 9 kap. 7 och 10 §§ i skollagen. Förarbetena till skollagen (prop. 1985/86:10 och prop. 1990/91:85) ger ingen närmare vägledning om vad som utgör en obetydlig kostnad. Det är huvudmannen som får tolka bestämmelserna och göra en bedömning i varje enskilt fall.

Det innebär att bestämmelserna tolkas olika och att innebörden av en mindre avgift skiljer sig markant från kommun till kommun. Min hemkommun Karlstad tolkar en mindre avgift som noll kronor vilket innebär att ingen skola i Karlstad får samla in pengar från eleverna. Samtidigt visar en undersökning gjord av Majblommornas riksförbund att en tredjedel av landets kommuner tillåter skolorna att ta ut en avgift av föräldrar på upp till 1 000 kronor per termin och elev.

För elever i kommuner där ingen avgift tillåts att tas ut och inga kommunala medel tillförs blir fältutflykter, som är ett bra pedagogiskt inslag i undervisningen, omöjliga att genomföra. Elever riskerar i stället för att få uppleva och lära sig på plats att enbart sitta i skolbänken och läsa in kunskapen. Även skidresor etcetera med klassen omöjliggörs. Jag är orolig över att just de elever som har de minsta ekonomiska förutsättningarna är de som drabbas hårdast av dagens regler då detta ofta är deras enda möjlighet att åka på liknande arrangemang.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att i skollagen precisera vad som anses falla inom ramen för en obetydlig kostnad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-26 Anmäld: 2007-04-26 Besvarad: 2007-05-03 Svar anmält: 2007-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-03)