Avgiftsbelagda kontantuttag

Skriftlig fråga 2018/19:701 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Undertecknad och ledamoten Erik Ezelius har motionerat om att trygga tillgången på kontanter samt stärka deras ställning som betalningsmedel.

Den parlamentariska riksbankskommittén menade att staten bör verka för att den fortsatta utvecklingen av tillgången till kontanttjänster sker under kontrollerade former så att allmänhetens och samhällets behov av kontanter tillgodoses. Kommittén föreslog att vissa svenska bankaktiebolag och filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dem i hela Sverige. Kommittén konstaterade också att det även finns behov för privatpersoner att kunna sätta in kontanter på bankkonto och att det därför är viktigt att insättningsmöjligheter för privatpersoner upprätthålls av bankerna.

Förslagen från Riksbanksutredningen gynnar medborgare och företag i glesbygd genom att kraven innebär att en rimlig tillgång till kontanttjänster upprätthålls i hela landet. Vidare gynnas de grupper som i högre utsträckning använder kontanter, exempelvis vissa äldre, nyanlända och personer med vissa funktionsvariationer.

Vidare har Försvarsberedningen understrukit att Sveriges befolkning måste ha förutsättningar att upprätthålla grundläggande ekonomiska transaktionsmöjligheter genom tillgång till kontanter, alternativa betalningsmedel eller någon form av statliga krediter.

Bankomat vill att staten tar över ansvaret för uttagsautomaterna. Dess vd har nyligen hotat med avgifter vid uttag om inte så sker.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra avgiftsbeläggning vid kontantuttag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-29 Överlämnad: 2019-05-31 Anmäld: 2019-06-03 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga