Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar

Skriftlig fråga 2017/18:1483 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det varma vädret har lett till ett stort antal skogsbränder. Ett av de län som har varit allra hårdast drabbat under senare tid är Värmland. Ett antal av dessa bränder är föranledda av gnistbildningar från tågbromsar som gör att elden sprider sig utmed banvallar. Banvallen vid Molkom utanför Karlstad har vid ett antal tillfällen utsatts för sådana bränder. Detta har skapat betydande skador på den omkringliggande skogen, men även stor oro för boende i området. 

Banvallsbränder är svåra att bekämpa eftersom de ofta äger rum på ett vidsträckt område och då det inte sällan saknas möjligheter för räddningstjänsten att ta sig dit på väg.  Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att gnistbildning från tågbromsar i genomsnitt orsakar 82 bränder per år. Många av dessa bränder skulle kunna ha förhindrats genom ett bättre förbyggande arbete av de som ansvarar för underhållet av banvallen.  Trafikverket har ansvar för vegetationsregleringar vid banvallarna, vilket bland annat innebär att banvallarna ska vara röjda från sly, ogräs och vegetation.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att ett så stort antal bränder ska äga rum vid banvallar och framför allt om de sker återkommande år efter år, vilket har varit fallet vid banvallen i Molkom.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att minska det stora antalet bränder utmed banvallarna i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-12 Överlämnad: 2018-06-12 Anmäld: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga